نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم گل، علیرضا تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح ، ایجاد صلح، تحکیم صلح [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • اچ مارتین، چارلز کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • ارجمند، اردشیر نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • اعظمی چهار برج، حسین وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • امینی، منصور وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • ای وسراستروم، ریچارد اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری [دوره 11، شماره 48، 1387]

ب

 • باقری، محمود قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی:ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 11، شماره 48، 1387]

ج

 • جباری، منصور جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی [دوره 11، شماره 48، 1387]

چ

 • چلبی، ارژنگ جرایم خشونت آمیز:انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل [دوره 11، شماره 48، 1387]

ح

خ

 • خدمتگزار، محسن بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان یکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • خمامی زاده، فرهاد شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری [دوره 11، شماره 47، 1387]

د

 • دادگر، یدالله ابعاد و عملکرد نظریه بازی ها در رشته های مختلف [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • داراب پور، مهراب بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • داوید، اریک مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • دکیو، جودیث خلوت [دوره 11، شماره 47، 1387]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد درآمدی به بزه دیده شناسی [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • رضایی، علی کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 47، 1387]

ز

 • زارعی، محمدحسین حاکمیت قانون و دموکراسی:سازگاری یا تعارض [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • زرگوش، مشتاق نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 47، 1387]

ک

 • کارگری، نوروز دیوانه یا بد ؟(کودک کشان، جنسیت و دادگاهها) [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • کلرپونتورو، ماری سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی [دوره 11، شماره 47، 1387]

گ

 • گرجی، علی اکبر حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • گرجی، علی اکبر حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی" [دوره 11، شماره 47، 1387]

م

 • محمدی، قاسم اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • مهاجری، علی دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 48، 1387]

ن

و

ه

 • هنجنی، سید علی مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری [دوره 11، شماره 47، 1387]

ی

 • یاوری، اسدالله سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی [دوره 11، شماره 47، 1387]