نمایه نویسندگان

ا

 • اتنف، رنالد رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرم شناختی تروریسم) [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • اربابی، مسعود استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستاجر کشتی [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • اردبیلی، محمد علی سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف [دوره 7، شماره 39، 1383]

ب

پ

 • پورچیا، ارتلا روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 40، 1383]

خ

 • خمامی زاده، فرهاد عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار [دوره 7، شماره 39، 1383]

ر

 • راسخ، محمد بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها [دوره 7، شماره 40، 1383]

ز

س

ش

 • شمس، عبداله موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن [دوره 7، شماره 39، 1383]

ص

 • صفار، محمدجواد قانون "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" در بوته نقد و تحلیل [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • صفاری، علی حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی [دوره 7، شماره 40، 1383]

ف

 • فلسفی، هدایت الله معرفی کتاب حقوق بین المللی معاهدات (کتاب سال تشویقی 1380) [دوره 7، شماره 40، 1383]

گ

م

 • محقق داماد، سید مصطفی تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • میرمحمد صادقی، حسین مسوولیت ماموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • موحد، محمدعلی گزارشی از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی [دوره 7، شماره 39، 1383]

ن

ه

 • هنجنی، سیدعلی پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر [دوره 7، شماره 39، 1383]