نمایه نویسندگان

ب

ج

  • جعفرزاده، میر قاسم سقط جنین در حقوق انگلیس:فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها [دوره 6، شماره 38، 1382]

ر

  • راسخ، محمد جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین [دوره 6، شماره 38، 1382]

ص

  • صفاری، علی تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن [دوره 6، شماره 38، 1382]

ق

  • قاسمی حامد، عباس وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آرا صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری [دوره 6، شماره 38، 1382]

گ

م

ه

  • هاشمی، سید محمد حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی [دوره 6، شماره 38، 1382]