نویسنده = سید قاسم زمانی
تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 35-60

10.48308/jlr.2021.183991.1387

سید قاسم زمانی؛ ُسید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش


شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 79-105

سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر

دوره 16، شماره 64، اسفند 1392، صفحه 65-104

حیدر پیری؛ سید قاسم زمانی؛ ناصر سیدابراهیمی