نویسنده = نسرین مهرا
مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 95-115

نسرین مهرا؛ عباس موذن


مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی


ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان

دوره 14، شماره 107، اسفند 1390

نسرین مهرا؛ حجت سبزواری نژاد


جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


بزه دیده شناسی

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

امیلییو ویانو؛ نسرین مهرا


نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

گوردن بارکلی؛ نسرین مهرا