نویسنده = منصور امینی
احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 79، مهر 1396، صفحه 171-193

10.22034/jlr.2017.54392

منصور امینی؛ سید صادق کاشانی


دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، بهمن 1391

منصور امینی؛ علی محمد میرزایی


تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

منصور امینی؛ وحید قاسمی عهد


تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

منصور امینی؛ محمد جعفری مجد


قراردادهای اجباری

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

منصور امینی؛ علی صداقتی


وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

منصور امینی؛ حسین اعظمی چهار برج