نویسنده = باقر انصاری
رژیم حقوقی قراردادهای رایانش ابری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 219-244

10.29252/jlr.2022.225289.2074

باقر انصاری؛ محمد مهدی کاتب دامغانی


ابعاد و چالش‌های حقوق بشری مقابله با کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 53-91

10.29252/jlr.2022.226840.2178

باقر انصاری


آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 161-184

10.22034/jlr.2020.184012.1383

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


مفهوم و ماهیت حقوق جمعی

دوره 16، شماره 62، خرداد 1392

باقر انصاری


نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

باقر انصاری