نویسنده = جواد تقی زاده
وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

جواد تقی زاده؛ معصومه فدایی جویباری


انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

جواد تقی زاده