...................


فهرست منابع
الف) فارسی
1. آقایی طوق، مسلم، عدم تمرکز اداری در ایران: نگاهی انتقادی به شوراها در ایران، مجلس
. و پژوهش، سال چهاردهم، 1387 ، شماره 56
2. جلالی، محمد، اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق
. ایران، پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، 1394 ، شماره 47
3. چوپانی یزدلی، محمدرضا، جایگاه حقوقی – سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران،
. تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382
4. حبیب نژاد، سید احمد، بررسی حقوقی شورای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی، فقه و
. حقوق اسلامی، سال پنجم، 1388 ، شماره 20
5. حسینی پور اردکانی، مجتبی، جایگاه و حیطه صلاحیت شوراهای اسلامی در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوه شهای مجلس شورای اسلامی، 1390 ، شماره گزارش:
.11055
6. دشتی، علی، جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای اسلامی محلی در نظام حقوقی -
. سیاسی ایران، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1388 ، شماره 49
7. دشتی، علی، شوراهای محلی در ایران: مشاورت و همکاری یا مشارکت و تصمی مگیری،
. شوراهای اسلامی نگاهی به یک دهه تجربه، تهران، دادگستر، 1389
. 8. رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری 1، تهران، میزان، 1385
9. ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، 1380 ، چاپ هشتم.
10 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد
. دوم، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364
11 . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، 1387 ، چاپ پانزدهم.
12 . عباسی، بیژن ( 1395 )، حقوق اداری تطبیقی، تهران، دادگستر.
13 . عباسی، بیژن ( 1387 )، بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه، دوره
. 1387 ، شماره 4 ،38
14 . عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی (مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی)،
. تهران، امیرکبیر، 1383
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران
89
15 . فقیه لاریجانی، فرهنگ، حقوق روابط شورا و شهرداری، تهران، مجد، 1392 ، چاپ دوم.
16 . قاضی، سید ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، میزان، 1385 ، چاپ بیست و
هشتم.
17 . گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران، جنگل، 1388 ، چاپ دوم.
18 . گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی ، مترجم: حسن چاوشیان، تهران، نی، 1387 ، چاپ دوم.
19 . مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم -
. سال سوم، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان و دادگستر، 1383
20 . مولای زاهدی، مژده سادات، نظارت بر شوراهای اسلامی کشور (محلی)، پایا ننامه
. کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1387
21 . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، 1387 ، جلد دوم،
چاپ بیستم.
22 . هریسی نژاد، کمال الدین، قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شورای اسلامی شهر)،
. پژوهش های فلسفی نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 1381
23 . هریسی نژاد، کمال الدین، سیر تحول اداره شهرها توسط انجم نها و شوراهای شهر، پژوهش
. حقوق و سیاست، سال دوازدهم، 1389 ، شماره 28
ب) عربی
24 . الفلیت، حسن خالد محمد ( 1435 )، الانحراف فی استعمال السلطه و اثره علی
القرار اداری، الرساله علی درجه الماجستیر، جامعه الازهر، غزه.
ج) انگلیسی
25. Heitzeg, Nancy, Deviance: Rulemakers and Rulebreakers, New York,
West, 1995.
26. Merkuri, Erind, The constitutional Review of Dissolving or
Dishcharging the Local Government Unit in Albania, Mediterranian
Journal of Social Sciences, Mcser publishing, Roman-Italy, p 581-590,
2014.
27. Wehmeier, Sally, oxford advanced learner's Dictionary of current
English, London, oxford, 2005.