نویسنده = محمد جعفر قنبری جهرمی
رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت

دوره 20، شماره 79، مهر 1396، صفحه 273-297

10.22034/jlr.2017.54396

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ محمد علی زمانی


حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 107-135

محمد جغفر قنبری جهرمی؛ حمیدرضا علیخانی


تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 145-181

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ منصور وصالی محمود


معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 15، شماره 59، آذر 1391

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ فرزاد مهرانی


قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ حاتم صادقی زیازی


بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

محمدجعفر قنبری جهرمی


تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

محمد جعفر قنبری جهرمی