نویسنده = ابراهیم بیگ زاده
حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ زیبا صادقی دزکی


دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، اردیبهشت 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 107، اسفند 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ عباس باقر پور اردکانی


نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ فرشید سرافراز


تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

ابراهیم بیگ زاده


روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره 7، شماره 40، دی 1383

ارتلا پورچیا؛ ابراهیم بیگ زاده


جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

دوره 6، شماره 38، اسفند 1382

هکتور گروس اسپیل؛ ابراهیم بیگ زاده


حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

بطروس بطروس غالی؛ ابراهیم بیگ زاده


چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

ماری رابینسون؛ ابراهیم بیگ زاده


مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

دوره 3، شماره 29-30، اسفند 1379

آمپارو سان خوزه جیل؛ ابراهیم بیگ زاده


سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

ابراهیم بیگ زاده


دولت و جهانی شدن حقوق

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

ابراهیم بیگ زاده


دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

ابراهیم بیگ زاده


دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات

دوره 1، شماره 23-24، بهمن 1377

ژان مارک سورل؛ ابراهیم بیگ زاده


مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

ابراهیم بیگ زاده


تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

سلیم لقمانی؛ ابراهیم بیگ زاده


سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل

دوره 1، شماره 18، اسفند 1375

ابراهیم بیگ زاده