نویسنده = عباس قاسمی حامد
بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 119-142

10.22034/jlr.2019.169469.1320

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری


گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی


لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 35-57

عباس قاسمی حامد؛ غزل غفوری اصل


استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390

عباس قاسمی حامد؛ محمد نوروزی