نویسنده = محمد سلطانی
ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 303-335

10.52547/jlr.2023.226492.2144

سعید نجات‌زادگان؛ محمد سلطانی


تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 329-357

10.22034/jlr.2020.185093.1647

محمد سلطانی؛ نیکا باغستانی؛ فائزه سادات بهشتی روی


توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 259-282

10.22034/jlr.2018.111098.1084

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی


مبلغ ضمانت‌نامه بانکی

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 297-327

محمد سلطانی؛ ساره امینی