کلیدواژه‌ها = مسئولیت
بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 110-130

سمیه رحمانیان؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی


نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

باقر انصاری