موضوعات = حقوق دریاها
چالشهای اِعمال اصل تحدید مسئولیت در دعاوی آلودگی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.231115.2466

فریبرز صفری


در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 251-274

10.29252/lawresearch.22.87.251

مجتبی اشراقی آرانی