تأملی بر برخی مسائل حقوقی- اخلاقیِ «فناوریِ زیستیِ کایمرا»؛ مورد پژوهی رویکرد اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.52547/jlr.2023.202667.1796

چکیده

ایجاد کایمراها، به ویژه اختلاط‌های انسان– حیوان مسائل متعدد اخلاقی و حقوقی را در دانش پزشکی و زیست شناسی ایجاد کرده است. از یک سوی این موجودات ممکن است آثار نامطلوب و خطرات جدی بر سلامت و حیات انسانی و نیز تنوع زیستی بر جای گذارند. از سوی دیگر می‌توانند فوایدی از قبیل کمک به بیماران صعب العلاج در دانش پزشکی داشته باشند و لذا نباید تحقیقات علمی در این زمینه را ممنوع یا محدود نمود. این امر باعث شده است، مجادلات اخلاقی- حقوقی متعددی در این زمینه مطرح گردد. این سئوال اساسی مطرح است که آیا تحقیقات و تولید کایمرها از لحاظ حقوقی و اخلاقی قابل توجیه و مجاز هستند؟ در این مقاله کوشیده شده است برخی ابعاد حقوقی- اخلاقی تحقیق و ایجاد موجودات کایمرا در پرتو اسناد بین المللی و قواعد مورد اشاره در این اسناد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. اجمالا در این خصوص سه رویکرد کلی مخالفت مطلق، مخالفت نسبی و موافقت قابل ذکر است. در اسناد بین المللی برخی قواعد و هنجارهای بین المللی مورد اشاره در اسناد بین المللی حوزه زیست پزشکی، ژنوم انسانی و حقوق حیوانات با تحقیقات و تولید کایمرها مرتبط هستند. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی بر این مبنا استوار است که، دولت‌ها مکلفند در صدور مجوز به فعالیت‌های علمی مرتبط با کایمرا و هیبرید، جنبه احتیاطی امر را رعایت نموده و حتی الامکان از آثار نامطلوب آن بر موجودات زنده به ویژه انسان و تنوع زیستی پیشگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection on the Legal-Ethical Problems of Chimera Biotechnology; a Case Study of the International Instruments

نویسندگان [English]

  • Ali mashhadi 1
  • MohamadReza Gahanipour 2
1 University of Qom
2 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The creation of chimeras, especially human-animal mixing, has raised numerous ethical and legal issues in medical science and biology. On the one hand, these organisms may have adverse effects and serious risks to human health and life as well as biodiversity. On the other hand, they can have benefits, such as helping patients with medical problems. Therefore, scientific research in this field should not be prohibited or restricted. This has led to a number of ethical-legal controversies.

The key question is whether the research and production of chimeras is legally and morally justifiable and permissible? In this paper, some legal-ethical aspects of the research and creation of Chimera creatures in the light of international documents and the rules are examined and evaluated. there are three general approaches to absolute disagreement, relative disagreement, and agreement. In international documents, although there is no comprehensive document in this area, some of the international norms and norms mentioned in international documents in the field of biomedicine, human genome and animal rights are related to the research and production of chimeras. The basic presumption of this article is based on the answer to the question that governments are obliged to authorize scientific activities related to Chimera and hybrids to observe the precautionary aspect and even possibly its adverse effects on living things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chimera
  • Biotechnology
  • Xenotransplantation
  • Legal Dimensions
  • Ethical Dimensions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 28 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1402