1


الف) فارسی
1. پایا، علی، فقیه به منزله یک مهندس، ارزیابی نقادانه از جایگاه معرفت شناسانه فقه،
.198- 1394 ، صص 173 ، فصلنامه مطالعات معرفتی، شماره 63
2. سیمایی صراف، حسین؛ قیاس در استدلال حقوقی، مطالعه تطبیقی در فقه، نظام
. حقوقی ایران و کام نلا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوه شهای حقوقی شهر دانش، 1392
ترجمه مصطفی رحیمی، در: کهون لارنس ، « اگزیستانسیالیزم » ؛ 3. سارتر، ژان پل
،« از مدرنیسم تا پست مدرنیسم » ( (ویراستار ترجمه های فارسی عبدالکریم رشیدیان
. نشر نی، 1388
حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، درآمدی بر » ؛ 4. قاری سید فاطمی، سید محمد
. تهران، شهر دانش، ویرایش سوم، 1390 ،« مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع
حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، » ؛ 5. قاری سید فاطمی، سید محمد
. تهران، شهر دانش، ویرایش دوم، 1390 ،« جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها
6. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی،
،( بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها، ج 2، (ص 289
./http://www.imam-khomeini.ir : قابل دسترسی در
. 7. کدیور، محسن؛ حق الناس (اسلام و حقوق بشر)، تهران، انتشارات کویر، 1386
. 8. مجتهد شبستری، محمد؛ هرمنیوتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو، 1391
. 9. ----------------؛ نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، 1381
. 10 . ----------------؛ تأملاتی بر قرائت انسانی از دین، تهران، طرح نو، 1383
ب) عربی
11 . ابوزهره، محمد؛ اصول الفقه، القاهره، مصر، دارالفکر العربی، بی تا.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 75 رویکردی عدلی های به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری
38
12 . الشاطبی، ابو اسحاق (متوفای 790 ه)؛ الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت، منشورات
. دارالکتب العلمیه، 2004
دراسه و تحقیق ،« المستصفی من علم الاصول » ؛ 13 . الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد
.(482- الدکتور حمزه بن زهیر حافظ، شرکه المدینه المنوره للطباعه، 2008 ، ج 2، (ص 481
قم، مؤسس ه النشر ،« کشف المراد فی شرح تجرید الا عتقاد » ؛ 14 . ، حلی، علامه
الاسلامی، 1407 ه.
قم، ایران، کتاب فروشی مفید. ،« القواعد و الفوائد » ؛ 15 . عاملی، محمد بن مکی
مع شرح نصیر الدین الطوسی، تحقیق ،« الاشارات و التنبهات » ؛ 16 . ابوعلی ابن سینا
دکتور سلیمان دنیا، ج 1، دارالمعارف، قاهره، بی تا.
17 . مظفر، محمد رضا؛ اصول الفقه، الطبعه الثانیه، دارالنعمان، النجف، العراق، 1386 ه.
. 18 . النراقی، المولی محمد مهدی؛ جامع السعادات، انتشارات اسماعلیان، تجدید چاپ 1379 ، ج 1
ج) لاتین
19. Johnston, D. ( 2007), Maqasid Al-Sharia`a: Epistemology and
Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights, “Die Welt des
Islams, International Journal for the Study of Modern Islam”, vol.47,
issue 2, pp 149- 187.
20. Hume, D. (1740), Enquiry Concerning Human Understanding, in ed.
Cahn, S. (1990), Classic of Western Philosophy, p 783-869.
21. M. Cahn, S. ed. (1990), “Classics of Western Philosophy”, Hackett
publishing Company, Indiana USA .
22. Russell, B. (1946), “History of Western Philosophy and its
Connection with Political and Social Circumstances From the
Earliest Time to the Present day”, reprinted by Rutledge(1991