1


فهرست منابع
الف) فارسی
. 1. ابهری، دکتر حمید؛ آیین دادرسی مدنی 3، انتشارات دانشگاه مازندران، 1393
،« منوط بودن » ،« ارتباط کامل داشتن » 2. احمدی، دکتر خلیل؛ مفهوم و آثار عبارات
دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی ، در: « هم منشأ بودن » و « مربوط بودن »
.66- فصلنامه دیدگاه های حقوقی، بهار 1394 ، ش 69 ، ص 31
. 3. امامی، دکتر سید حسن؛ حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، 1378 ، ج 1
4. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر؛ دایر هالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، انتشارات
. گنج دانش، 1363 ، ج 2
5. حسن زاده، دکتر مهدی؛ اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت، در: پژوهش حقوق
.63- خصوصی، 1392 ، سال دوم، ش چهارم، ص 39
. 6. شمس، دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1388 ، ج 1
. 7. صدر زاده افشار، دکتر سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ماجد، 1385
8. غمامی، دکتر مجید و دکتر محسن محسنی؛ آیین دادرسی مدنی فرامل ی، شرکت
. سهامی انتشار، 1390
9. غمامی، دکتر مجید؛ دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،
.244- 1383 ، ش 66 ، ص 225
. 10 . کاتوزیان، دکتر ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، 1380
11 . متین دفتری، دکتر احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی
. مجد، 1378 ، ج 1
. 12 . متین، احمد؛ بی تا، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، از سال 1311 تا 1335
. 13 . محسنی، دکتر حسن؛ آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرکت سهامی انتشار، 1391 ، ج 1
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 رویکردی تطبیقی بر دعوی تقابل
197
14 . محسنی، دکتر حسن؛ حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی، استقلال یا
وابستگی آیینی، نقد رویه قضایی، زیر نظر استاد دکتر ناصر کاتوزیان، انتش ارات جنگل،
.266- 1391 ، ص 251
15 . محسنی، دکتر حسن ؛ اداره جریان دادرسی مدنی، بر پایه همکاری و د ر
. چارچوب اصول دادرسی، با مقدمة دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار، 1392
16 . محمدی، دکتر سام و محمدزاده، علی ؛ تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای تقابل ،
.380- فصلنامه حقوق، 1388 ، دوره 39 ، ش 4، ص 361
17 . نهرینی، دکتر فریدون؛ زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا، در: فصلنامه تحقیقات
.136- حقوقی، تابستان 1394 ، ش 70 ، ص 113
18 . واحدی، دکتر جواد؛ دعوای متقابل، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی
.21- ایران، 1370 ، ش دوم، ص 6
. 19 . یوسف زاده، دکتر مرتضی؛ آیین دادرسی مدنی، شرکت سهامی انتشار، 1391
ب) لاتین
20. Becam, Joёl et Colette Kauffman-Diplomat, La demande
reconventionnelle, in: GUIDE JURIDIQUE DALLOZ, Paris : Dalloz,
1992.
21. Cadiet, Loïc et Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris :
LexisNexis, 2014.
22. Cadiet, Loïc, Code de procédure civile, Paris : LexisNexis, 2015.
23. Cézar – Bru, Ch., Précis élémentaire de la procédure civile, Paris : Sirey,
1927, T. 1.
24. Cornu, Gérard et Jean Foyer, Procédure civile, Paris : Puf, 1996.
25. Couchez, Gérard, Procédure civile, Paris : Sirey, 1990.
26. Kebir, Mehdi, Demande reconventionnelle : exclusion de la règle
«reconvention sur reconvention ne vaut», Dalloz actualité © Éditions
Dalloz 2016.
27. Larguier, Jean, Procédure civile, Paris : Dalloz, 1974, T. 1.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 73 رویکردی تطبیقی بر دعوی تقابل
198
28. Répertoire de procédure civile et commerciale, sous la direction de M.
Maurice Lemaire, Paris : Dalloz, 1950, T. 1.
29. Solus, Henri et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Paris : Sirey, 1961,
T. 1.
30. Vincent, Jean et Serge Guichard, Procédure civile, Paris : Dalloz, 1991