.......


فهرست منابع
الف) کتاب ها
. 1. اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، تهران، گنج دانش، 1384
. 2. جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، نشر شهر دانش، 1381
. 3. جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بی نالمللی، تهران: نشر دادگستر، 1376
4. خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، تهران،
. نشر شرکت سهامی انتشار، 1391
5. دی ام لیو، جولیان و میستلیس، لوکاس ای و ام کرول، استفان، داوری تجاری بین المللی
. تطبیقی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز 1391
6. زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور
. مدنی، داوری، تهران، نشر جنگل، 1388
7. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران،
. دانشگاه تهران، 1374 ، جلد 1
8. غمامی، مجید و محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، میزان،
.1386
تهران، نشر مؤسسه ،« آیین داوری » 9. نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین المللی
. مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1388
10 . مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، چاپ اول، نشر مرکز مطبوعات
. قوه قضاییه، 1392
ب) مقالات
11 . پاول اسمیت، وینسنت، کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا،
. مجله حقوقی، پاییز و زمستان 1377 ، شماره 23
12 . تاپ من، مایک، جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی،
. ترجمه: محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، بهار و تابستان 69 ، شماره 12
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 معیار تشخیص استقلال و ب یطرفی داور
65
13 . شمس، عبدالله و بطحائی، سید فرهاد، ماهیت حقوقی داوری، فصلنامه تحقیقات حقوقی
. دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1394 ، شماره 70
، 14 . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله حقوقی، زمستان 1378
. شماره 24
ج) انگلیسی
15. Born, G B; International Commercial Arbitration, The Netherlands,
Kluwer Law International, 2014.
16. David, R. l’Arbitrage dans le Commerce International, Economica.
1982.
17. Eisemann, F; Déontologie de l’arbitre Commercial International,
Revue de l’arbitrage, 1969, N°4.
18. Fouchard, PH., Gaillard, E & Goldman, B. Traité de L’arbitrage
commercial international. Paris, Litec, 1996.
19. Henry, M; Le Devoir d’Indépendance de l’Arbitre. Paris, L. G. D. J,
2001.
20. Poudret, J F et Besson, S; Droit Comparé de l’Arbitrage
International, Paris, LGDJ, 2002.