ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است که در بالا به آنها اشاره گردید.

Abstract

In both developed and developing countries, in order to enhance socialwelfare and the development of their infrastructure the efficient mechanismof public-private partnerships is employed. Operating a public-privatepartnership requires an appropriate legal basis and, in order to do so, twoimportant and fundamental questions need to be answered: First, what is thelegal status of Iran towards public-private partnerships? Next, what arethe appropriate legal principles governing the regulation of private publicpartnerships? At first glance it seems that, in all the rules developed after theIslamic Revolution, it has sometimes been noted either wholly or partiallythat they could not be sufficient. In addition it can be said that the mereexistence of a special law, is not sufficient alone and the efficiency of therule depends on principles such as fairness, transparency, consistency,predictability, a firm legal framework and a clear policy for the privatesector. Studying the legal status of Iran towards public-private partnershipsand the principles governing these has led to the conclusion that, at somepoints after the Revolution, this subject matter was considered either whollyor partially as unsatisfactory and we cannot be content Article 214 (b) of theFifth Five-Year alone. In addition, the effectiveness of the law is subject tothe aforementioned principles.Keywords:Public-private partnerships, Infrastructure development, Public sector,Private sector.

الف) فارسی
. 1. انصاری، والی الله؛ کلیات حقوق قراردادی، چ دوم، تهران: نشر حقوق دانان، 1392
. 2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، چ شانزدهم، تهران: سمت، 1392
آسیب شناسی قوانین و مقررات در قراردادهای مشارکت بخش » ؛ 3. عزیزی، فاطمه
هما یش مشارکت عمومی خصوصی در ) ،« عمومی و خصوصی از دیدگاه اقتصادی
.(1391/8/ توسعه زیرساخت ها، تهران، 24
4. عطائی، امید و نادران، الیاس؛ مروری بر روند تهیه و تصویب قانون اجرای
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ویرایش اول. تهران: دفتر
. مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1389
مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت ها در ایران بر » ؛ 5. غمامی، مجید
مشارکت عمومی ) ،« اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی
.(1391/8/ خصوصی در توسعه زیرساخت ها. تهران، 24
6. داگلاس، نورث؛ نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، معینی، محمد رضا ،
. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377
مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی »؛ 7. هیبتی، فرشاد و احمدی، موسی
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه ) ،« خصوصی پروژه های زیرساختی
.1388/12/10- نظام تأمین مالی در ایران، تهران، 12
ب) لاتین
8. Graeme, Hodye., Greve Carsten, The Challenge of Public-Private
Partnerships : Learning from International Experience, First ED. London:
Edward Elgar Publishing, 2005 .
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها
176
9. Grimsey. Darrin and Mervyn K, Lewis, Public Private Partnership: The
World Wide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance,
First ED .London: Edward Elgar Publishers, 2004.
10. Grmsey, Darrin. and Mervyn k Lewis, “Evaluating the risks of
public private partnership for infrastructure project” International
journal of project management, 20 (2002): 107-18.
11. Kärnä, Sami., Juha-Matti Junnonen, Ari-Pekka Manninen & Päivi Julin,
“Exploring project participants' satisfaction in the infrastructure projects”,
Engineering Project Organization Journal, 3(2013):186-197, Accessed 20
Aug 2013, doi:10.1080/21573727.2013.823083.
12. Oecd Basic Elements of a Law on concession Agreements. Explanatory
notes to Art.2000.
13. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects,
Prepared by The United Nation Commission on International Trade Law,
United Nation Publication 2001.
14. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects
( 2000Uncitral Legislative Guide).
15. Uncitral Model Legislative Provisions on Privately Financed
Infrastructure Projects, 2003 (Uncitral Model Legislative Provisions).
16. Unido Guidelines for Infrastructure Development through Build Operate
Transfer (Bot) Projects, 1996 (Unido Bot Guidelines).
17. World Investment Report 2013, «Global Value Chains: Investment and
Trade for Development».Annual, New York, United Nations,2013