سازماندهی موسسات حقوقی در پرتو ویژگیهای موضوع فعالیت (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

سه ضلع طلائی مثلث ویژگی‌های حرفه وکالت عبارتند از: استقلال، نبود سوداگرایی و حاکمیت ملاحظات شخصی؛ استقلال وکیل لازمه وجود رابطه ویژه میان وکیل و مشتری است. به علاوه، هدف اصلی وکیل، برخلاف تاجر، جستجوی نفع نیست. در نهایت، رابطه شخصی جوهره و دلیل وجودی سایر ویژگی‌های حرفه است؛ دلیل قابل ارزیابی نبودن خدمت ارائه شده و لزوم استقلال وکیل همین نوع رابطه است. برای قانونمندکردن اجرای مشارکتی وکالت در قالب موسسات حقوقی، با بهره‌مندی از آورده های حقوق تطبیقی و با در نظر گرفتن هر سه ضلع این مثلث پیشنهاد می‌شود: برای تضمین استقلال، آورده‌ صنعت جایگاه ویژه‌ای داشته، درب های موسسه به روی سرمایه بیرونی بسته و شرکا شخصا مسئول پیامدهای زیانبار فعالیت خود باشند. برای نفی سوداگری، اصل بر تقسیم مساوی منافع بین آورندگان متفاوت باشد. برای محور قراردادن ملاحظات شخصی، موسسه از حداقل دو شریک تشکیل و حداکثری در تعداد شرکا در نظر گرفته شود. ورود شریک جدید به موسسه با موافقت همه شرکا ممکن باشد. در قبال فعل زیانبار شریک مسئولیت تضامنی شرکت و نسبت به دیون شرکت مسئولیت نامحدود شرکا برقرار گردد. اسباب انحلال موسسه محدود و آثار عطف به ماسبق شونده ابطال قرارداد موسسه از بین برود تا ابطال قرارداد موسسه به اعتبار اقدامات انجام شده توسط شریک پیش از قطعی شدن ابطال خدشه ای وارد نکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizing legal institutes in the light of the characteristics of activity subject (With the benefit of comparative law)

نویسنده [English]

  • seyed abbas seyedi arani
Faculty of Law, University of Kashan
چکیده [English]

Three golden sides of the Characteristics of Lawyer profession triangle as follows: independence, lack of speculation, and the rule of personal considerations. Lawyer independence requires a special relationship between lawyer and client.Moreover, the main purpose of a lawyer, unlike a businessman,is not to seek a profit. Eventually the personal relationship is the essence and reason of the existence of many characteristics of the profession.The special relationship with the client is the reason of the independence of the lawyer and also the reason why the Services cannot be evaluated.To legalize the collaborative exercise of law in the form of law firms with the benefits of comparative law and with considering all three sides of this triangle,it is suggested: to guarantee independence, industry inputs should have a special place, the doors of the institution should be closed to external capital and the partners should be personally responsible for the damaging consequences of their activities.To reject speculation, the principle of equal distribution of interests should be different between the bringers.To focus on personal considerations, the institute should consist of at least two partners and consider the maximum number of partners.New partner entry to the institute with the consent of all partners should be possible. In return for the harmful act of the Partner the joint liability of the company and then unlimited liability of partners towards corporate debt shall be established. Removing the effect of void of a company contract and reducing the dissolution of the company should get on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attorney
  • Independence
  • Rule of personal considerations
  • Lack of speculation
  • participatory performance
منابع فارسی
کتاب
1.اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، ج 1، چاپ 11، تهران: سمت، 1386.
2.ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 1، تهران: دادگستر، 1382.
3.سیدی آرانی، سید عباس، شرکت مدنی حرفه ای سردفتری (از پیدایش در فرانسه تا پذیرش در فرانسه)، تهران: میزان، 1396.
4.دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی حقوقی دمیرچی، چاپ نهم، تهران: دادستان، 1388.
مقاله
1.سیدی آرانی، سید عباس، اختلاط بین مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 93، شماره 66، صص 283-255 .
2.سیدی آرانی، سید عباس، مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران و شرکت مدنی در حقوق فرانسه، مجله حقوق اسلامی، زمستان 1397 ، دوره15، شماره59، صص 34-7.
3.سیدی آرانی، سید عباس، سردفتری ایران و ضرورت بازنگری در روش اجرای آن، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تابستان 1398، دوره49، شماره 2، صص 311-328.
4.ادموند برتراند، حرفه وکالت، ترجمه صدرزاده افشار، مجله کانون وکلا ، 1354، شماره 131، صص 144-136.
5.محسنی، حسن و مجید غمامی، رابطه میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت، مطالعات حقوق خصوصی، تابستان 1394،دوره 45،شماره 2، صص 318-301.
6.اسمعیلی افراسیابی، محمد حسن، مسئولیت حرفه­ای وکیل، کانون وکلا، تابستان 1381، شماره 177، صص 252-239.
7.سواد کوهی فر، سام و محمد بیگی حبیب آبادی، مطالعه تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)، مطالعات حقوق خصوصی، زمستان 1394،دوره 45، شماره 4، صص 582-563.
رای دیوان عالی کشور ایران
1.رای ش ۶۰۷-20/6/1375 دیوان عالی کشور، روزنامه رسمی، ش ۱۵۰۶۴-26/8/1375.
منابع عربی
1.انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، جلد دوم، بیروت: موسسه اعلمی للمطبوعات، 1411 ه ق.