نویسنده = اردشیر امیر ارجمند
تعداد مقالات: 6
1. آموزش حقوق بشر

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

اردشیر امیر ارجمند


2. تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

دوره 1، شماره 123، زمستان 1377

پطروس پطروس غالی؛ اردشیر امیر ارجمند


3. سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا

دوره 1، شماره 124، بهار 1377

ژان مارک سورل؛ اردشیر امیر ارجمند


6. تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر

دوره 6، شماره 115، زمستان 1371

اردشیر امیر ارجمند