فصلنامه تحقیقات حقوقی (JLR) - بانک ها و نمایه نامه ها