خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

دارندگان اسرار تجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکی ت فکر ی از حقو ق انحصار یبرخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاو تهای مهمیداشته و فاقد مرزهای مشخص است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل م یگرد د.از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کاره ایمناسبی را پی شبینی کرد. مقاله حاضر تلا ش می کند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و بانگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری ب ه مسئل ه تحدی د قلمر وحقوق ناشی از اسرار تجاری بپردازد و امکانات نظا م حقوق ی را جه ت تعدی ل انحصا رمطالعه کند و سرانجام نتیجه گیری م ینماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمین هبهره برداری آزاد را از اسرار تجاری فراهم کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard tothe Defence of Infringement defendants

چکیده [English]

The holders of trade secrets enjoy monopoly rights as well as otherintellectual property rights, but monopoly rights have important differencesfrom other forms of intellectual property rights and have no clear boundariessince they are defined and controlled according to the authority of the holder.This paper attempts to apply an analytical-descriptive approach forexamining the issue of limiting the scope of the rights arising from tradesecrets and study measures for modifying the legal system. Finally, itconcludes that some legal tools are available for free use or disclosure.Keywords: Trade secret, Monopoly rights, Disclosure, Confidentiality,Infringement