نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی هستند. زبانحقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابرایندر انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد وحدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است که م یتوانبه ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار ازمنظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعاعبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان را به سنجش خواهیم گرفت تا دقتبرگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Persian Translation of Leviathan Following LegalConcepts

چکیده [English]

ng>:Legal expressions and concepts are abundant in many of fundamental textsof the modern political thought. The language of law has been one of themain arenas within which discussion about political thought has taken place.Therefore, when these texts are translated or transmitted into otherlanguages, the meaning and the content of the legal expressions and conceptsin terms of their scope and connotations should be considered. Only in thissituation can one rely on these translations and they deserve to be cited. Sothe revision and reconsideration of these texts from the point of view of legalconcepts may be very useful and necessary. In order to demonstrate thisargument, this paper focuses on legal expressions and concepts found in thePersian translation of Leviathan and their precision and accuracy areevaluated.Keywords: Leviathan (in translation), Legal concepts, Silence of law,Author, Representation