آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، آزاد اسلامی واحد امارات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقرراتی است که برخورد حکومت ها را در برابر عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور خود محدود می سازد. این شروط را از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های چند گانه آن با تکیه بر تریمز می تواند با هدف مقاومتی نمودن اقتصاد، در تضاد بوده و قطعاً علاوه بر تعارض های این حوزه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با مطالعه تریمز و سایر موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان محدودیت هایی را در راستای انسداد اهداف اقتصاد مقامتی از یک طرف و عدم محدودیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور از سوی شرکت های موسوم به چند ملیتی، را مورد واکاوی قرار داده و قبل از الحاق، نقشه راه دقیق و مناسبی را برای کم اثر نمودن محدودیت های تریمز و موافقت نامه های دیگر ترسیم نمود بی توجهی به مسائل پیشرو و عدم آسیب شناسی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، قطعاً فرآیند الحاق را برای کشور آسیب پذیر می کند. در این فرایند تریمز نیز خود موضوعی است که الحاق به آن می تواند موضوعاً کشور را از هدف موصوف دور نگه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal effects of Iran joining the World Trade Organization with an emphasis on the TRIMs agreement

نویسندگان [English]

  • ALI ADIBI 1
  • tavakol habibzadeh 2
1 Rights, Islamic Azad Unity UAE
2 Faculty Member of Imam Sadiq University
چکیده [English]

A commercial investment agreement is a provision that restricts government clashes with the performance of foreign companies operating in their country. These terms are the terms of the investment that applies to multinational companies active in foreign direct investment and manufacturing activities in the host country. It is referred to as a business, in which the above conditions affect commercial flows in one or more ways through the three main ones. Iran's accession to the World Trade Organization and its multilateral agreements, relying on the Trimes, could be contradictory with the aim of resisting the economy, and certainly in addition to the conflicts in this area, there are also political, social and cultural dimensions. By studying the TARMS and other WTO agreements, it can be seen that restrictions on the obstruction of the economic objectives of the one hand, and the lack of restrictions on investment in the country by the so-called multinational corporations, have been examined before The annexation provides a detailed roadmap for minimizing the limitations of the Treasures and other agreements, neglecting progressive issues and precisionless pathology and reforming economic structures will definitely make the accession process vulnerable to the country. In this process, the TIMES itself is also an issue where annexation can keep the country away from its goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trimes
  • capital
  • foreign
فهرست منابع الف) فارسی کتاب 1 .آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، چاپ چهارم، 1376 . 2 .طلوعی، محمود، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران: نشر علم، چاپ دوم، 1377. مقاله 3 .اسفندیاری، امیر، ساختار سازمان تجارت جهانی، نشریه تدبیر، 1384 ،شمارة 158. 4 .جلیل پیران، حسین و نسیم ناصری اسکویی، بررسی مزیت نسبی، رقابتی محصولات عمـده کشاورزی در استان البرز، مجله اقتصادی، خرداد و تیر 1394 ،شمارههای 3 و 4 . 5 .جهانگرد، اسفندیار، صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصـاد ایـران، پژوهشـنامه اقتصـادی، .1392 6 .حائریان اردکانی، محمود، نفت و سازمان جهانی تجارت، فصلنامه علوم انسانی دانشـگاه الزهـرا (س)، سال دوازدهم و سیزدهم، شمارههای 44 و 45 ،1381. 7 .حبیب زاده، توکل، علی اصغر بصیری جـم، الزامات ناشی از موافقـتنامـه ضـوابط تجـاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز)؛ چالشی برای امنیت اقتصادی کشـور، فصـلنامه آفـاق امنیت، سال8 ،1394 ،شمارة 29. 8.رایزنی، علی و همکـاران، صد نکته در خصوص سازمان جهانی تجارت، مؤسسـه مطالعـات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. 9 .زارع، محمد حسین، (1390 ،(اثرات پذیرش موافقتنامه ضوابط تجـاری سـرمایهگـذاری سازمان جهانی تجارت بر حساب جاری ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 10 .شیروی، عبدالحسین، علیرضا پوراسماعیلی، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخـل در قـوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نشریه حقوقی دادگستری، دورة 75 ،1390 ،شمارة 74. 11 .کمیجانی، اکبر، نگاهی اجمالی به شکلگیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه اقتصادی و حقوقی ناشی از الحاق ایران به WTO ،پژوهشها و سیاسـتهـای اقتصـادی، .6 شمارة، 1375 فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت... 202 12 .مرادی، بهنام و مهدی ایرانپرست، سرمایهگذاری خـارجی، موانـع و راهکــــارهای آن، سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت، 1385. 13 .نصابیان، شهریار، نقش سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی بـر اشـتغال ایـران، نشـریة پژوهشنامه اقتصادی؛ دورة 6 ،1385 ،شمارة 3. 14.منبع الکترونیک 15 .بوجاری، مسعود، سرمایهگذاری خارجی در ایران و الزامات حقوقی آن در حوزه تجارت بین الملل، 1394 ،برگرفته از سایت به آدرس: http://www.ettelaat.com/etiran/?p=125229 16 .بی نا، الحاق ایران به سازمان تجارت جهـانی معطـل چیسـت؟، گفـتوگـوی روزنامـه «دنیایاقتصاد»، کد خبر: 676184 ،1395 ،برگرفته از سایت به آدرس: http://www.tabnak.ir/fa/news 17 .جهاندیده، سامان، الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، گزارش نظر سنجی از نماینـدگان بخش خصوصی کشور پیرامون موضوع، مرکز تحقیقات و بررسی هـای اقتصـادی اتـاق بازرگـانی و صنایع و معادن ایران، 1388. ب) منابع انگلیسی Books 18.Caves, Richard E., Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press, 2005. 19.Kuntze, Jan Christoph, and Tom Moerenhout, Local Content Requirements and the Renewable Energy Industry - A Good Match?, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2013. 20.Local Content Requirements and the Green Economy, United Nations Publication, 2014. 21.Matsushita, Mitsuo and others, The World Trade Organization, First Publishing, Oxford University Press, 2003. 22.Moran, Theodore, The Impact of Trade-Related Investment Measures and Development: Theory, Evidence and Policy Implications, New York & Geneva, United Nations, 1991. 23.Rashid, Khalid, Philip levy & Mohammad Salaam, The World Trade Organization and Developing Countries, Vienna, Austria, 1999. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت... 203 24.Selivanova, Yulia, The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector, Energy Charter Secretariat, 2007. 25.UNCTAD, WTO Core Principles and Prohibition, 2003. 26.United Nations, Elimination of TRIMs: The Experience of Selected Developing Countries, Printed in Switzerland. Articles 27.Morrissey O.,” Investment and Competition Policy in the WTO: Issues for Developing Countries”, Development Policy Review, Vol. 20, No. 1, 2001. 28.Mosoti, Victor, “The WTO Agreement on Trade Related Investment Measures and the Flow of Foreign Direct Investment I Africa: Meeting the Development Challenge”, Peace International Review, Vol. 15, 2003. Dissertation 29.Umemoto, Masaru, Three Essays on Local Content Requirements, Ph.D. Dissertation in Economics, Faculty of Graduate School of Vanderbilt University, May 1998. Report 30.Globalization, Growth, and Poverty - A World Bank Policy Research Report, 2002. Website 31.UNCTAD, National Treatment, UNCTAD/ITE/IIT/11, Vol. IV, 1999, p. Available at: http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf.