نویسنده = محمد روشن
بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1391

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ قاسم علی جمالی؛ علیرضا باغبان