نویسنده = عباس میرشکاری
مسئولیت مدنی عامل زیان در انتقال بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 587-618

10.29252/jlr.2022.226952.2198

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی