کلیدواژه‌ها = شخصیت حقوقی
تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 399-418

10.29252/jlr.2021.185183.1678

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 255-283

سیدعباس سیدی آرانی