سازماندهی شرکت سردفتری در پرتوی نمایندگی حاکمیت سردفتر(با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه کاشان

10.29252/jlr.2022.222238.1922

چکیده

سازماندهی اجرای مشارکتی حرفه ای با ویژگی نمایندگی حاکمیت در نظام حکمرانی شایسته محل گفت وگوست. تردیدی در نمایندگی حاکمیت سردفتر برای انجام امر حاکمیتی ثبت سند نیست. اعطای سهمی از قدرت حاکمیت و نظارت همیشگی و همه جایی بر سردفتری بی دلیل نیست.دراجرای مشارکتی بیم محو این اقتدار با حجاب شخصیت حقوقی و ایجاد نگرش منفی نسبت به این بخش می رود: می توان با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی و سازماندهی صحیح اجرای مشارکتی ارائه طریق نمود. تجربه اجرای مشارکتی سردفتری فرانسه نشان می دهد ساختارها شکسته نمی‌شوند بلکه قالب‌ها تغییر می کنند. در این شرایط، قانونگذار برای سازماندهی اجرای مشارکتی، با توجه به حضور سردفتر شریک، امر حاکمیتی ثبت سند و استمرار آن را حفظ و با اطمینان از وجود شخصیت حقوقی آن را تقویت می کند. از یک سو، انتظام و انضباط، موافقت و انتصاب،انتقال و انفصال، زیر ذره بین حاکمیت انجام می شوند. از سوی دیگر، با وجود شخصیت حقوقی و پیوند ایجاد شده میان شرکا در نبود یک یا چند شریک، فعالیت شرکت با کفالت سایر شرکا ادامه می یابد، مجازات انتظامی شرکت امکانپذیر و موارد رد یک شریک به دیگری گسترش می یابد. در این شرایط کافی است تا اسباب انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان از بین برود تا پازل استمرار امر حاکمیتی ثبت سند تکمیل و جلوه هایی از حاکمیت شایسته در دفترخانه متجلی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizing a notary public company in the light of the notary public representation (Using the data of comparative law)

نویسنده [English]

  • seyed abbas seyedi arani
Faculty of Law, University of Kashan
چکیده [English]

Organizing professional participatory performance with characteristic of representing government in proper governance system, it is place of conversation. There’s no doubt that notary is representative of government to perform Government sovereignty of document registration. Giving share of the power of sovereignty and permanent and ubiquitous supervision over notary public isn’t unreasonable. In participatory performance. There is fear of removing authority with veil of legal personality and creating negative attitude towards this sector. Solution can given by using the favor of comparative law and with correct organization of participatory performance. According to French participatory implementation experience, structures don’t break, but molds change. Legislature to organize participatory performance due to presence of partner, maintains public service and continuity and strengthens it by ensuring existence of legal personality. On one hand, discipline and arranged, assent and appointment, transfer and disconnection done under monitoring of government. On the other, despite legal personality and bond created between the partners in absence of one or more partners, company activity continues with sponsorship of other partners. Corporate disciplinary punishment is possible and rejection cases spread from one partner to another. Cause of dissolution must be reduced and regressive effect of invalidity disappears until complete Government sovereignty of document registration continuity and manifestations of good governance appear in the notary public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory performance
  • Representation of government
  • notary Company
  • Government sovereignty of document registration
  • Notary public.&emsp