رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلید ی گفتما ن سیاسی، اخلاق ی وحقوقی اکثر کشورهای دنیا قلمداد م یگردند، بروز حدی از تنش میان آنها ب ه دلیلواقعیت تکثر ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلو هگرم ینماید.ا ز همین روی، نظری هپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشید هاند تا هر یکبه سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادل هآمیز ارائه نمایند. از این میان،برخی متفکرین از جمله مدافعان رویکرد ارزیابی دوباره بر اولویت ماهوی حقوق فردی برمنافع جمعی تأکید نموده و نظریه توازن ارزیابی شده را ب همثابه جایگزین مناسبی براینظریه توازن معرفی کرد هاند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا پس از تبیین محتوایکلی رویکرد ارزیابی دوباره، ضمن توجه به رویه قضایی مبانی توجیهی آن را مورد بحثو بررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reweighting Approach Facing the Theory of Balance

چکیده [English]

The concepts of right and public interest are two of the concepts which havegoverned political, ethical and legal discourses in the most countries of theworld. However, due to the reality of the pluralism of values and the conflictof differing demands, some degree of conflict between these rights and thoseinterests is inevitable. Researchers in the fields of political philosophy andjurisprudence have presented different solutions for this conflict. Some ofthem, such as supporters of a reweighting approach, have presented the ideaof a right authority and replaced the reweighted balance theory with thebalance theory. In this paper, we will attempt to introduce the reweightingapproach and find a comprise between it and the theory of balance.Keywords: Right, Public interest, Reweighting approach, Reweightedbalance theory, Balance theory