مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ازدحام صبحگاه روز دوم مهر ماه 1394 منا به کشته شدن حداقل 2070 حاجی از 27 کشور از جمله 464 زائر ایرانی متنهی شد. بررسی وقایع موجود این حادثه نشان میدهد که این حادثه به دلیل سوء مدیریت مقامات عربستان سعودی در برگزاری مناسک حجرخ داده است. لذا این پرسش مطرح میشود که آیا دولت عربستان سعودی با نقض تعهدات بین المللی خود برای جبران خسارات ناشی از حادثه منا دارای مسئولیت حقوقی است. مقاله با بهر هگیری متدولوژی فرضی و مشروط و با شناسایی تعهدات مرتبط باحادثه مزبور به دنبال اثبات این فرضیه است که مقامات مسئول برگزاری مناسک حج مرتکب نقض تعهدات بینالمللی شدهاند که به دولت عربستان سعودی قابل انتساب است؛ تعهداتی نظیر حق حیات، حق بر برخوردای از بهداش ت و خدمات درمانی، عدمتبعیض، و اطلاع و دسترسی کنسولی. مطابق یافتههای این مقاله دولت ایران میتواند و باید رسما به مسئولیت دولت عربستان سعودی استناد کند هرچند که مسئله استناد به مسئولیت با مسئله اجرای آن در واقعیت جامعه بینالمللی متفاوت است