تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه رسان هها ب هعنوان یکی از عناصر بسیار تعیی نکننده در جریان انتخابات و نتایج آن جایگاه خود را تثبیت نمود هاند. ب هرغم کارکردهای مثبت رسان هها در حیات فرد و جامعه، و به ویژه در عرص ههای سیاسی، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعالیت بی قید و شرط و غیر متعهدانه رسانه ها میتواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد. بر همین اساس، وجود یک نظام حقوقی که چارچوب فعالیت و محدودیتهای آن راتعیین نماید، ضروری به نظر م یرسد. البته، این چارچوب و محدودی تها نباید اصول آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شفافیت را خدشه دار نماید؛ امری که به نوبه خود مستلزم پیش بینی محدودی تهای ضروری و حداقلی و تفسیر مضیق آنها است. نظام حقوقی حاکمبر فعالیت رسان هها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانهها و نوع انتخابات و همچنین تفاو تهای جوامع، دارای تنوع و تکثر قابل توجهی است. با وجود این، تعهد رسانهها به اطلاع رسانی، آموزش و معرفی و تبلیغات انتخاباتی احزاب و کاندیداها دریک فضای سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهای بسیاری مواجه بوده، و قوانین و مقررات مربوط تاکنون نتوانست هاند این مهم را محقق نمایند؛ امری که البته مؤید ضرورت همکاری و فعالیت داوطلبانه رسان هها (خود تنظیمی) از طریق پایبندی به حقوق نرم در راستای تحقق این مهم در کنار چارچوب حقوقی مزبور است