اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، جزء چالش برانگیزترین معضلات پیش روی بشر امروزی است و دول تها در سطح ملی، منطق های و بین المللی کوشیده اند به هر ترتیب ممکن، با این پدید ه های مخرب و ناگوار که متأسفانه آثار و عواقب بسیار شومی برای جوامعانسانی نیز دارند مقابله کنند. امروزه بسیاری به این نکته مهم اعتقاد و بر آن اصرار دارند که مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، به ویژه تحقق یک حق مسلم و مهم بشری را با مانع و چالش جدی مواجه میسازند یعنی حق بر سلامت. آنچه در کنوانسیو های سه گانهمربوط به مواد مخدر نیز قابل رؤیت است، تأکید بر همین موضوع است. بر همین اساس، دولتها متعهد به ایفای برخی وظایف شد هاند تا به نحو مؤثرتر و کارآمدتر با جرائم مواد مخدر به ویژه قاچاق آنها در سطح فراملی مقابله کنند. این تعهدات را م یتوان به دو دستهتعهدات ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرائم مواد مخدر و تعهدات مربوط به مرحله پس ازوقوع این جرائم تقسیم کرد. تعهدات دسته اول که آنها را تعهدات به پیشگیری کنشی ازجرائم مواد مخدر نام نهاد هایم، عبارتند از سازوکارهایی که با محوریت دو حق سلامت درهمه ابعاد و با همه مقتضیاتشان به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مواد مخدر به کار  میروند و عملیاتی میشوند. در این نوشتار، اقداماتی که دولت ایران به عنوان یک عضوجامعه بین المللی برای پیشگیری کنشی از وقوع جرائم مواد مخدر به اجرا درآورده است را بررسی میکنیم با توجه به این نکته که ایران اتفاقا به دلیل قرار گرفتن در هلال طلایی، با جرائم مواد مخدر بسیار درگیر بوده و هزینه های انسانی و غیرانسانی زیادی هم پرداخت کرده است.