جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیا‌‌ن‌بار مطرح می­شود و حقو‌ق‌دانان و قانون‌گذار بر اساس این تقسیم‌بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت می­نمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است و رویه معمول حقوق‌دانان موجب اشتباه در استخراج احکام و بی منطق شدن نظریه مسئولیت مدنی خواهد شد.