نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیارگروه حقوق تجارت بین الملل. دانشکده حقوق ، دانشگاه بهشتی

2 دانشجودکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه بهشتی

10.22034/jlr.2019.172492.1337

چکیده

مطابق اصل احتیاطی، دولت‎ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می‌زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of International Investment Arbitration in Interpretation of Precautionary Principle in Oil Disputes

نویسندگان [English]

  • Parviz Savrai 1
  • Marjan Fazeli 2
1 International Trade Law Department, Law Faculty, University of Beheshti
2 law faculty, Beheshti university
چکیده [English]

Precautionary principle requires that, states should refrain from any activity that harms human health, natural resources or ecosystem.The absence of scientific certainty does not justify delaying appropriate measures. The precautionary principle has three components :significant or serious danger, scientific uncertainty and precautionary action.The implementation of this principle in oil contracts occurs when host states, in the face of significant or serious risks, take precautionary measures such as the environmental impact assessments, suspensions, re-zoning, cancellation of permit or termination of contracts. In Mamidoil v. Albania, host state prohibition on investment activities was not considered as indirect expropriation due to the risks of constructing oil tankers nearby residentental zone. But on the contrary in Burlington v. Ecuador, the arbitral tribunal considered termination of the deal and taking possession of the oil blocks as illegal expropriation. This paper examines the views of international investment arbitration on two oil disputes related to the precautionary principle and tries to find the reasons for rejecting or accepting precautionary measures and violation of investor's rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precautionaty Priniciple
  • scientific certainty
  • expropriation
  • Burlington v. Equdor