قبولی شخص ثالث در در اسناد تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

2 گروه حقوق، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

10.22034/jlr.2020.128810.1155

چکیده

اگر برات یا چک مورد قبولی براتگیر یا محال علیه چک قرار نگیرد، دارنده می تواند یا بی درنگ به مسئولین دیگر مراجعه کند یا طلبِ ضامن نماید. قبول ثالث برای جلوگیری از بازگشت به صادرکننده و پشت نویس پیش از سررسید است و می تواند جزیی و یا کامل باشد. این قبولی، پس از واخواست نکول قابل انجام است. بررسی سرشت حقوقی قبولی ثالث بر پایه نظریّه پیشنهاد با این ایراد برجسته روبروست که شناسایی دو قرارداد گاه بر پایه پنداشتی بسیار دور است. نظریّه اداره فضولی مال دیگری نیز توجیهی دور بوده و پوشش دهنده همه حالات پیدایش عمل حقوقی قبول شخص ثالث نیست. همین نکوهش را نظریّه نمایندگی در برابر خویش میبیند. در برابر، دیدگاه تعهّد یک سویه، یکی از اراده های نقش آفرین در پیدایش این عمل را نادیده می گیرد. ضمان نیز نه تنها مشکلی را نمی گشاید بلکه، زاینده دشواری های نوینی است به ویژه اینکه بر مبنای تفسیر اراده طرفین به سختی می توان آن را برداشت نمود. از این روی، به نظر می رسد، قبولی شخص ثالث، یک عمل حقوقی خاصّی بوده که دربردارنده حقوق و تکالیف برخاسته از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acceptance for Honor in Negotiable Instruments

نویسندگان [English]

  • Hamid Miri 1
  • Hossein Kaviar 2
1 Human Sciences Faculty. University of Gonbad Qavous, Gonbas Qavous, Iran.
2 Law Department, University of Arak, Arak, Iran.
چکیده [English]

If bill of exchange or cheque was not accepted by the drawee, holder of that bills could resource to other liable parties or that want to take a guarantee before maturity. Acceptance by the third party is a method to avoid holder’s resource to issuer and endorser before maturity. This action can be done partially or wholly. This acceptance can be done after having done a protest for non-acceptance. Considering the legal nature of acceptance for honor based on the doctrine of offer faces with this important issue that it cannnot cover all types of this act. The Benevolent intervention in another doctrine that is a far argument and thus cannot cover all types of the act. The same problem exists on the agency doctrine. Instead of these doctrines, unilateral obligation doctrine ignores one of the involved willingness's in creating that act. Based on guaranty contract doctrine not only we cannot open any door but also it creates new problem. Moreover, this doctrine is contradiction with interpretation of parties' willingness. It is, therefore a special legal action that involves bill of exchange obligation and arises rights and responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of Exchange
  • Two Contracts
  • Unilateral Undertaking
  • Third Party Intervention
  • Negotiable Instruments