واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشکاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای

10.22034/jlr.2019.176329.1345

چکیده

چکیده
دکترین "اقدامات مجرمانة مشترک" یکی از اَشکال بحث‌برانگیز مسؤولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، مکرراً مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه‌های فعلی، بی‌تردید یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می‌شود که در مادة 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسة مختصات این دو مفهومِ مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی – که یکی نشأت گرفته از حقوق کیفری بین‌المللی و دیگری زاییدة حقوق کیفری ایران است - تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود.
واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانة مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Two Notions of “Joint Criminal Enterprise” and “Leadership of Criminal Group”

نویسندگان [English]

  • hossin mirmohamdsadeghi 1
  • ali ezdyar 2
1 dr
2 astudent
چکیده [English]

The doctrine of “Joint Criminal Enterprise” is considered as a controversial form of criminal responsibility in international criminal law. This doctrine has been formed and developed in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and has frequently been emphasized by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). On the other hand, in the Iranian criminal law, “Leadership of Criminal Group” is one of the innovations of Islamic Penal Code approved in 2013 reflected in its Article 130. In this article, the most important similarities and differences between these two legal institutions – the former being derived from international criminal law and the latter based on the Iranian criminal law - are discussed, and certain suggestions have been given to improve the Iranian law in this regard.

Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding and Abetting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Joint Criminal Enterprise
  • Criminal Group
  • Leadership
  • Co-perpetration
  • Aiding and Abetting