نویسنده = نسرین طباطبائی حصاری
تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 303-330

10.22034/jlr.2020.185305.1714

نسرین طباطبائی حصاری؛ هاجر آذری؛ فاطمه زهرا نادری افوشته


کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 227-252

10.22034/jlr.2018.133978.1178

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمود زمانی