نویسنده = صابر نیاورانی
اصل تناسب، ابزار تضمین وتعادل میان حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و منافع عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.220751.1852

بابک اصفهانی؛ صابر نیاورانی


چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.230420.2437

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی


منزلت"حق بر آموزش" در نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

صابر نیاورانی


توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب

دوره 13، ویژه نامه شماره 2، اردیبهشت 1389

صابر نیاورانی


پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

مایکل گلنون؛ صابر نیاورانی