نویسنده = صابر نیاورانی
تعداد مقالات: 8
1. تعهد دولتها به تضمین حق برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی در حقوق بین الملل در پرتو طرح تحول نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

10.22034/jlr.2018.112033.1068

احسان جاوید؛ صابر نیاورانی


6. منزلت"حق بر آموزش" در نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 13، شماره 52، پاییز 1389

صابر نیاورانی


7. توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب

دوره 13، ویژه نامه شماره 2، بهار 1389

صابر نیاورانی


8. پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

مایکل گلنون؛ صابر نیاورانی