موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 59-89

10.22034/jlr.2020.185014.1626

مهراب داراب پور؛ مریم داراب پور


معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 139-163

10.22034/jlr.2018.101590.1001

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 337-362

10.22034/jlr.2018.127133.1148

مجتبی اشراقی آرانی؛ میلاد صادقی


معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 259-282

10.22034/jlr.2018.111098.1084

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی