موضوعات = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 6
3. آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 241-264

10.29252/lawresearch.22.86.241

توکل حبیب زاده؛ معصومه صد خسروی