موضوعات = حقوق اسلامی
مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22034/jlr.2018.110204.1027

محمدمهدی الشریف؛ رضا ثابت راسخ


تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


بازخوانی انتقادی سیاهه جرایم مستوجب حد در پرتو ضابطه‌یابی برای حدانگاری کیفر‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226325.2135

حسین خدایار


بررسی مشروعیت دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه از منظر حقوق بین الملل و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.231788.2501

فاطمه آقامیری


تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230362.2438

محمد روشن؛ ماهرو غدیری؛ حمیدرضا سعیدعرب


بازجستی در گستره اتیان سوگند استظهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231303.2474

صدیقه حاتمی؛ احسان سامانی


بازنگری در فرزندخواندگی بررسی محرمیت و ازدواج فرزندخوانده در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.221382.1889

سید مهدی رضوی فرد


بررسی جایگاه و استقلال وکیل بر پایه مبانی فقهی و تاریخ فقه

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 265-286

10.52547/jlr.2023.229889.2399

محمدعلی محب الرحمان


امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار غبن «با تأکید بر شمولیت لاضرر در امور عدمی»

دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 187-203

10.29252/jlr.2021.184105.1407

مصطفی شریفی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدرضا علمی سولا


بررسی ماهیت ارش عیب

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 335-355

10.29252/jlr.2021.132615.1174

سعید منصوری


رجوع از اقرار کیفری

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 166-190

10.29252/jlr.2021.185333.1724

روح اله اکرمی


بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 163-190

10.22034/jlr.2018.113128.

رحیم نوبهار؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ سید محمد رضا آیتی