مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ماربورگ آلمان

10.22034/jlr.2018.110204.1027

چکیده

در این پژوهش با بررسی جایگاه «عمل انسان» و روش‎های جبران خسارت وارده بر آن در نظام حقوقی ایران، تضارب آراء حقوقدانان داخلی و فقهای امامیه مطرح و تطبیق داده شده است. از این رهگذر نه تنها به ارزیابی تعارض نظریات حقوقدانان داخلی و فقهای امامیه در خصوص مبنای منفعت در نظام اموال پرداخته، بلکه بطور خاص به تحلیل مالیت عمل و تملّک خدمات انسان در راستای بررسی امکان یا عدم امکان اتلاف آن می‎پردازیم.تحقیق پیش‏ رو، عمل را زیر مجموعه‎ای از دسته‎ی منافع و از اموال مذکور در بند 1 ماده 29 قانون مدنی معرفی کرده و در میان آراء متفاوت حقوقدانان و فقها، مهر تایید را بر نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر مالیت منافع و جای دادن «عمل» در دسته‎ی منفعت انسان می‎زند. با اثبات مالیت و امکان تملّک عمل، به بررسی روش اتلاف آن در قالب مالکیت اعتباری و ذاتی پرداخته و در هر دو مورد، امکان ایراد خسارت بر عمل انسان را نتیجه می‎گیریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil Liability Arising From Destruction of the Human Action in Imami Religious Norms and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Alsharif 1
  • Reza Sabet Rasekh 2
1 Associate Professor of the University of Isfahan.
2 Ph.D. Student in Private Law at the Marburg University
چکیده [English]

In this study, conflictions between legal and religious scholars' comments about the "Human Action" have been presented and compared. By this method, not only the opinions of the legal and religious scholars about the essence of the profit in Iranian property law is analyzed but also the financial value of the Action and ownership of the human services alongside with analyzing of the possibility or impossibility of destruction of Action can be specifically studied.This research introduces Human Action at the category of the profit mentioned in Article 29 (1) of the Civil Code and among the different comments of legal and religious scholars, is on the favor of the majority of Imami religious scholars who believe on the financial value of the Human Action as a human profit. By proving financial value and the possibility of ownership of Human Action, ways of wasting the Action based on two theories of “Credit Ownership” and “Intrinsic Ownership” is studied and the possibility of destruction has been concluded in accordance with the two mentioned theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action
  • Property
  • Destruction
  • Civil Liability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1397