فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و چاپ مقالات

 

 1. ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول
 2. بررسی اولیه شرایط شکلی توسط کارشناسان مجله:
 • رد شکلی و ارسال ایرادات برای نویسنده در صورت وجود ایراد شکلی
 • تأیید شکلی و ارسال مقاله برای سردبیر و یا مدیر داخلی
 1. انتخاب داور توسط سردبیر و ارجاع مقاله به داور
 2. بررسی مقاله توسط داور یا داوران و تکمیل فرم داوری و ارسال برای سردبیر
 3. ارسال نظر نهائی سردبیر:
 • رد ماهیتی مقاله و ارسال دلایل مردود شدن مقاله برای نویسنده
 • پذیرش مشروط مقاله و ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات

(در این صورت مجدداً فرآیند از مرحله 3 ادامه خواهد یافت.)

 • پذیرش بدون شرط مقاله و قرار گرفتن در نوبت چاپ
 • انجام ویرایش ادبی و فنی مقاله
 • ارسال برای چاپ