تماس با ما

آدرس پستی: ایران- تهران -اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده حقوق-دفتر مجله تحقیقات حقوقی

کد پستی:1983969411

تلفن دفتر فصلنامه:

02122431681

09101458348

ایمیل:

law.res.mag@gmail.com

vafadarmanzar@yahoo.com


CAPTCHA Image