شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران.

2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول )

10.29252/jlr.2022.223472.2020

چکیده

به موجب بخش الف-615-2 قانون متحدالشکل تجاری(U.C.C) ، یک فروشنده زمانی از عذر اجرای توافق قراردادی برخوردار است (از اجرای توافق قراردادی معاف است)، که 3 شرط زیر وجود داشته باشد : الف: باید یک حادثه احتمالی رُخ دهد. ب : اجرای توافق شده باید غیرعملی شده باشد. ج : عدم وقوع حادثه احتمالی باید فرض اساسی باشد که قرارداد بر اساس آن شکل گرفته است.

در حالی که بخش 615-2 فقط در خصوص عذر فروشنده از اجرا بدلیل از بین رفتن شرایط پیش فرض صحبت می کند، کامنت ها (نظریّات رسمی) مربوط به بخش روشن می کند که این بخش می تواند در موارد مناسب برای معافیّت خریدار اعمال شود.

اگرچه امروزه به معنای واقعی کلمه تلاشهای اندکی در راستای دست آوردِ عدم توانایی فیزیکی انجام شده است، با این حال به نظر می رسد، افزایش هزینه ها یا نوسانات دیگر بازار که فروشنده را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه منجر به ضرر مالی اجرا برای او شود، ارتباطی با غیرعملی شدنِ تعهد ندارد. یعنی عذر فروشنده، غیرعملی شدن اجرا محسوب نمی شود. اگرچه غیرعملی شدن در قانون متحدالشکل تجاری تعریف نشده است، تعریف فرهنگ لغت آن، به همراه منشاء کامن لا و نظرات طرّاحان نشان می دهد که اجرا باید یک سختی اقتصادی شدید برای متعهّد ایجاد کرده باشد تا بتواند توجیه کننده عذر اجرا نسبت به او باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to Modify a Contract in United States Law

نویسندگان [English]

  • Naser Taheri nastooh 1
  • GODARZ EFTEKHAR JAHROMI 2
1 Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PEROFESOR OF LAW
چکیده [English]

According to Section 2-615-A of the Uniform Commercial Code (U.C.C), A seller has an excuse to enforce the contract, if there are the following 3 conditions: A: There must be a possible accident. B: The agreed implementation must be impractical. C: The absence of a possible accident should be the basic premise on which the contract is formed.

While section 2- 615 only deals with the seller's excuse for the performance due to the loss of the default conditions, The comments (official theories) related to the section make it clear that this section can be applied in appropriate cases for the buyer's exemption.

Although little effort has been made today to achieve physical disability, It is clear that physical impossibility is in the range of impracticality. The terms and conditions of execution at the time specified in the contract, And is expressed by meanings that are usually understood by both parties, It can increase the likelihood of a practical impossibility of fulfilling the obligation.

However, it seems that the increase in costs or other market fluctuations that affect the seller and thus lead to financial loss of execution for him, is not related to the impracticality of the obligation. Although impracticality is not defined in the Uniform Commercial Code, The definition of the dictionary, together with the common origin and the views of the designers, shows that the performance must have created a severe economic hardship for the obligee in order to justify the excuse of the performance towards him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulty
  • contract modification
  • predictability
  • impracticality
  • against conscience

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401