تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)drhsafaii@gmail.com

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

5 دانشیارگروه حقوق بین الملل و عمومی ، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jlr.2022.226251.2126

چکیده

مطابق با ماده 1195 اصلاحیه قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 تعدیل و فسخ قرارداد در فرض تغییر اوضاع و احوال اقتصادی و افزایش شدید هزینه‌های اجرای قرارداد، در قراردادهای طولانی مدت، به حکم دادگاه در صورت عدم توافق طرفین در حل مشکل از طریق مذاکره مجدد میان طرفین، به صراحت پذیرفته شده است. اثر تعدیل قضایی قرارداد یا فسخ آن در صورتی پذیرفته می گردد که از بین رفتن موازنه قرارداد بر اثر تغییر شرایط به نحوی که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد و منجر به مشقت آور شدن اجرای قرارداد شود. در حقوق ایران، اگرچه تعدیل قضایی قرارداد در فرض حدوث شرایط غیر قابل پیش بینی به صراحت بیان نشده است ولیکن با توجه به قاعده لا ضرر، نفی عسروحرج، غبن حادث یا نظر به قصد واقعی متعاقدین، تعدیل قضایی قرارداد قابل استنتاج است. هر چند برخی حقوقدانان معتقدند که فسخ با حقوق ایران سازگارتر است اما تعدیل قضایی قرارداد با اصل بقای قرارداد بیشتر موافق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of the theory of imprevision after the amendments to the French Civil Code and comparison with Iranian law

نویسندگان [English]

 • Abdolrazzagh Musanataj 1
 • S Hossein Safaii 2
 • Asghar Arabian 3
 • Najadali Alma 4
 • Mohsen Mohebbi 5
1 Ph.D Student in private Law, Depatment of private Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate professor Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor of Private Law Department, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran.
5 Associate professor Department of public and International law, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to Article 1195 of the French Civil Code Amendment adopted in 2016, modification and revocation of the contract assuming a change in economic situation and a sharp increase in contract costs in long-term contracts by the court if the parties do not agree to resolve the problem Through renegotiation between the parties is explicitly accepted in Iranian Law. The effect of judicial modification or revocation of the contract is accepted if the loss of balance of the contract due to changes in circumstances in a way that is unpredictable and unavoidable and leads to the implementation of the contract becomes more difficult. Although the judicial modification of the contract is not explicitly stated in case of unforeseen circumstances, according to the no-harm rule, new swindling rule, negation of hardship rule, or theory of the real intention of parties, judicial modification of the contract can be deduced.Although some jurists believe that revocation is more compatible with Iranian law, the judicial modification of the contract is more in line with the principle of contract survival.

کلیدواژه‌ها [English]

 • theory of Imprevision
 • new swindling rule
 • Judicial adjustment
 • negation of hardship rule
 • Economic balance of the contract

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401