حاکمیّت به مثابه ی امر زیبایی شناسانه؛ نگرشی لاهوتی به مفهومی ناسوتی «انسداد درکِ مفهومِ حاکمیّت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/jlr.2022.227388.2227

چکیده

چکیده

کوشش نوشتارِ پیش‌رو بر آن پایه قوام ‌گرفته است تا درکِ ایرانی پیرامون حاکمیّت ملی را فاش نموده و رادع‌ها و همچنین آثار حقوقی برآمده از آن را مورد دقت نظر قرار دهد. زین‌رو، جهت دست‌یازیدن بدین مهم با تمهیداتِ نظری در باب «مفاهیم جدید و تشتّت زبانی» و «ترکیب و هم‌نشینی نیروهای اجتماعی ـ سیاسی» ‌آغازیده که بر مفهومِ حاکمیّت سایه گسترانیده است. در ادامه با محوریّتِ متون قوانین اساسی (نظام‌نامه اساسی و متمِّم آن و قانون اساسی 1358) به مثابه‌ی قرائتِ حقوقی رسمی و چگونگی نگارش متن مرتبط با وجه تأسیسیِ حاکمیّت در سیاق تاریخی‌اش به پیش رانده است. در اثنا، فرصتی نیز فراهم آورده تا به مکتوبات حقوقی ـ سیاسیِ پیرامون بحث مطروحه نگاهی بیفکند و بر غنای بحث بیفزاید. در پی آن، وارد در تطورات تاریخی بحث شده و از سه منزلگاهِ طرح مضمون تا جعل واژه‌ی سلطنّت ملی، تثبیتِ واژه‌ی حاکمیّت ملی و وفاداری بدان در ساحت تحلیل حقوقی و نیز قرائتِ ثنویّت‌گرا و زیبایی‌شناسانه‌ی حاکمیّت عبور نموده است. تتبع از اسلوبِ تاریخی ـ تحلیلی تمتع جسته و بر آن بنیاد از نسبت آونگ‌وارِ میان تمهیدات به مثابه‌ی معرفت (امر انتزاعی) و تطورات به منزله‌ی بستر تاریخی (امر انضمامی) جان‌مایه ‌گرفته است تا به مقصود خویش نائل آید. غایت این امر، گشودن دریچه‌ای به سوی سنجشِ قانون اساسی و پی بردن به آسیب‌های بنیادین آن در پرتو انسداد مفهومِ حاکمیّت ملی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sovereignty as the Aesthetic; A Theological Attitude to A Secular Concept ''The misconception of the National Sovereignty in the Constitution of the Islamic Republic of Iran''

نویسنده [English]

  • Kaveh Pouladi
Department of Law. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The present article seeks to explain the Iranian understanding of national sovereignty and consider precisely the obstacles and the legal implications arising from them. To achieve this aim, it begins with theoretical introductions to "new concepts and linguistic scattering" and the "combination and interaction of socio-political forces" that have overshadowed the concept of sovereignty. It then considers the texts of the two constitutions (Constitutions of 1906 and 1979) as the formal conception of sovereignty and how the constitution was shaped in a historical context. In the meantime, it provides an opportunity to look at legal-political writings and add depth to the discussion. It will then enter into historical developments, including the three stages of thematic design to understand sovereignty based on monarchy, the consolidation of the national sovereignty term and constancy to it in the terrain of legal analysis, and the dualistic aesthetic reading of the therm. The method used in this article is a historical-analytical one. The mutual relationship between prolegomena as knowledge (the theoretical) and developments as historical context (the concrete) revives to achieve its object. The end of that will open a closure to consider the present constitution and understand its fundamental defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National sovereignty
  • constitution
  • linguistic scattering
  • modern law
  • dualist sovereignty

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401