راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران(نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 ، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دبی

4 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2022.184131.1451

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، برای اولین بار، تلاش نمود که تجارت آزاد را به صورت کاهش تعرفه ها بین اعضا دنبال نماید. درکنار این موضوع، تلاش شد با رویه های مخرب تجارت از قبیل یارانه ها، دامپینگ و افزایش بی رویه تعرفه ها مقابله و برای آنها چاره اندیشی شود. در سال 1994، سازمان تجارت جهانی به عنوان فراگیرترین سازمان در حوزه تجارت بین المللی درچهارچوب ملل متحد تاسیس و جانشین گات گردید. این سازمان که گسترش تجارت آزاد برمبنای نظام تقسیم کار را اصلی ترین هدف خود دانسته، اصول متعددی را مبنا قرارداده است که ازجمله این اصول، تضمین انصاف درعین آزادی در تجارت بین اعضاست. سازمان تجارت جهانی روند بنیان نهاده شده در گات بخصوص درجهت تضمین آزادی تجاری و انصاف در روابط تجارت آزاد را پی گرفته و آن را تکامل بخشیده است. پژوهش حاضر با مفروض دانستن لزوم حمایت از اعضا و رعایت انصاف در روابط تجارت آزاد و جلوگیری از رقابتهای مخرب، تلاش نموده راهکارهای ارایه شده در اسناد و رویه رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را درجهت جبران خساراتی که از ناحیه رقابتهای غیرمنصفانه به اعضا وارد می شود، استخراج نماید و به این نتیجه می رسد که مقررات و رویه سازمان، به ترتیب در رابطه بین واردات و اقدامات حفاظتی، دامپینگ و اقدامات ضددامپینگ و یارانه ها و اقدامات جبرانی، تعادل قابل قبولی برقرار نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Commercial Reparation Approaches in WTO Documents and Practice with emphasis on Safeguard and Anti-Dumping Measures

نویسندگان [English]

  • Somayehsadat Mirilavasani 1
  • Hatam Sadeghi Ziyazi 2
  • Ali Sadeghi 3
  • Mahdi Alizadeh 4
1 Assistant Professor of Law, Payame-Noor University
2 Assistant Professor of Law, Payame-Noor University
3 Ph.D. Candidate of International Law, Islamic Azad University, Dubai Branch
4 Ph.D. in International Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

For the first time, after World War II, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) made effort to pursue free trade between members in the form of tariff reduction. Besides, it was tried to counter trade destructive approaches like subsidies, dumping and overt tariffs and find solution for them. In 1994, World Trade Organization was established in the UN framework as the most inclusive organization in international trade field and replaced GATT. The organization targeting expansion of world trade on the basis of work division system, has based several principles among which mention can be made to guarantee of fairness in free trade between members. WTO has followed GATT attitude toward free trade and fairness in free trade. Assuming the necessity of supporting members by the organization, fairness in free trade relations and prevention of malicious competitions, the present paper has tried to explore available approaches in the organization’s documents and its dispute settlement body practice for reparation of damages which members incur in unfair competitions and concludes that WTO regulations and practice could succeed to make a good balance between import and safeguard measures, between dumping and anti-dumping measures, and between subsidies and countervailing measures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute settlement body
  • dumping
  • safeguard measures
  • subsidies
  • World Trade Organization &emsp